Actualiteiten van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg:
Verwarde personen en kwetsbare kinderen

 

Op 14 juni a.s. wordt een gezamenlijke nascholing georganiseerd door de NVAG, VIA, VAGZ en AJN. Deze scholing is verdeeld in een ochtend- en middagprogramma.

OCHTEND

Al sinds enige tijd zijn ‘verwarde personen’ regelmatig het gesprek van de dag. Bij het minste of geringste wordt er – zeker ook in de media – veelal negatief gesproken over deze personen. Maar wat zijn nou eigenlijk ‘verwarde personen’? In de wetenschap is de term niet eenduidig geoperationaliseerd. In de praktijk verstaat dan ook niet iedereen hetzelfde onder dit begrip en blijkt onder andere de context bepalend voor de betekenis ervan (Vereniging voor Psychiatrie).

Als aanpak wordt een zogenaamde ‘sluitende aanpak’ voorgestaan (Aanjaagteam Verwarde Personen, 2016): ontschotten in de praktijk, financiële investeringen en onderzoek. Het is aan gemeenten en hun GGD’en om daar uitvoering aan te geven. De GGZ en zorgverzekeraars moeten hun rol daarin spelen in de voorzieningen sfeer.

MIDDAG  

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke gezondheidszorg bij jeugdigen. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze wet hebben jeugdartsen, huisartsen en medisch specialisten een belangrijke rol. Hoe wordt deze rol in gemeenten ingevuld, met name met betrekking tot de jeugdartsen. De vraag van het kind staat centraal, motto is een plan, een aanpak, ook op school. Samenwerking tussen professionals is dus geboden, ook vanuit het sociale veld. En wordt er ingezet op preventie en vroegsignalering?

Voor meer informatie en opgave kunt u het programma downloaden.

 

De NVAG heeft als doelstellingen: 

  • bevorderen van de volksgezondheid en van de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de gezondheidszorgvoorzieningen en het systeem van gezondheidszorg in dit verband
  • stimuleren van het gebruik hierbij van sociaal geneeskundige principes en werkwijzen, waaronder sociaal-geneeskundig onderzoek
  • bevorderen van voldoende aantallen en voldoende toegeruste artsen voor beleid, management en onderzoek in de gezondheidszorg
  • bieden van een platform aan haar leden dat hun competentie-ontwikkeling en samenwerking ondersteunt
  • zorg dragen voor een goede positionering van artsen werkzaam in het domein Maatschappij en Gezondheid in het algemeen, en haar leden in het bijzonder, binnen het veld van de Nederlandse gezondheidszorg
  • bevorderen van samenwerking met de diverse wetenschappelijke Verenigingen binnen de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), met andere verenigingen binnen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG), met academische instellingen op het gebied van de sociale geneeskunde, en met andere spelers in het veld. Een van de belangrijkste doelen is de samenhang binnen het (sociaal)geneeskundig veld te versterken.

Artsen die niet geregistreerd zijn als arts Maatschappij & Gezondheid en andere professionals die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek, management en beleid van de gezondheidszorg, zijn welkom als lid.

Als u zich wilt aanmelden als lid, kunt U het registratieformulier invullen.

Het bestuur bestaat uit: Lode Wigersma, voorzitter; Frits Hendriks, secretaris; Jaap Koot, penningmeester; Jeannette de Boer; Wim van Geffen en Johan de Graaf

De NVAG is lid van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), die deel uitmaakt van de Artsenfederatie KNMG (KNMG)

Als lid mag u gratis deelnemen aan geaccrediteerde nascholingsbijeenkomst, ontvangt u korting op deelname aan KAMG activiteiten, en ontvangt u (indien u arts bent) het blad Medisch Contact gratis.

 

Klik hier voor:

Copyright © NVAG 2017 | Webdesign & CMS : DO IT-online